Complaints

1. Definities

1.1 Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een klant over de activiteiten en dienstverlening van CIRC.

1.2. Klant
Elke afnemer van een dienst van CIRC.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht per e-mail indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:

• uw naam, (e-mail)adres en woonplaats
• de datum waarop u uw schrijven verstuurt
• een heldere beschrijving van uw klacht
• eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken

Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar: info@cardiacct.nl

3. Behandeling van uw klacht

Binnen één week na ontvangst van uw klacht ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven er naar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Indien een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost zal deze worden doorgezonden naar een externe klachtfunctionaris. Mr. HLJM van Grinsven, te Tilburg.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder per e-mail en met redenen omkleed kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van het dossier.

5. Toezicht en beheer

Binnen CIRC ziet een aparte medewerker, Drs. M. Winkens toe op de naleving van de klachtenprocedure. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

6. Oordeel beroepsinstantie

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor het opleidingsinstituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.